Правила за ползване

Увод

1.1. Интернет страницата www.umbopo.com (наричана по-долу Уеб сайт) е собственост на Абрико 17 ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър на Р България с ЕИК 205451547 (наричано по-долу Абрико 17).

1.2. Чрез Уеб сайта се продават продукти и предлагат услуги на Абрико 17 ЕООД в съответствие с нормативните изисквания, както изрично се посочва по всяко време.

Общи условия за ползване на Уеб сайта

2.1. Всяко лице, което достъпва Уеб сайта, се съгласява с настоящите Правила за ползване на www.umbopo.com (наричани по-долу Правила). В случай, че посетителят не е съгласен с Правилата, последният трябва да преустанови използването на Уеб сайта.

2.2. Информацията на Уеб сайта не е и не може да бъде възприемана и/или интерпретирана като правен съвет или препоръка за конкретна сделка.

2.3.  С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на индивидуални сделки е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в този Уеб сайт.

2.4. Абрико 17 се стреми да поддържа актуална информацията на Уеб сайта, въпреки това не поема гаранция за верността и пълнотата на информацията, както и за навременността или безпроблемния достъп до същата. Абрико 17 не носи отговорност за грешки или пропуски в Уеб сайта, както и за вреди, настъпили в резултат на използването или невъзможността за използване на Уеб сайта и на информацията, съдържаща се в него.

2.5. Цялата информация на Уеб сайта, включваща, но не ограничена до графики, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие, освен ако това не противоречи на закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Абрико 17, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

2.6. Абрико 17 се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от посетители на Уеб сайта. Предоставяните лични данни се обработват в съответствие с приетите Политика за поверителност на обработващото дружество изготвени съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане. Повече информация за политиките за поверителност може да се открие на Уеб сайта на адрес  https://umbopo.com /политика-за-поверителност/ .

2.7. С попълването на електронни форми, посетителят предоставя право на Абрико 17 да обработва личните данни за целите на преддоговорните и договорните отношения, като посетителите изрично се съгласяват с тази обработка и съхранение.

2.8. Уеб сайтът използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се записват на персоналното устройство на посетителите на Уеб сайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране потребителското изживяване и избори, както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на Уеб сайта на Абрико 17 и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с Политиката за бисквитки. Повече информация за Политиката за бисквитки е налична на Уеб сайта на адрес https://umbopo.com/политика-за-бисквитки/ .

2.9. Уеб сайтът предоставя обща и детайлна информация за продаваните стоки и предлаганите услуги, контактна и търговска информация за Абрико 17. Освен това чрез Уеб сайта може да се подава заявка за поръчка на стока, да се подава искане за ползване на услуга, да се предоставя услуга от разстояние, да се правят отделни изявление за определени продукти и услуги и да се управляват поръчки и ползваните услуги.

2.10.  Всяка информация и функционалност е описана и структурирана на Уеб сайта. Абрико 17 предупреждава, че с действията си в някои зони на Уеб сайта, посетителите могат да поръчат продукт, да заявят услуги и да подадат изявления свързани с услуги, които са обвързани с определени права и задължения. С цел избягване на грешки посетителите се задължават да се запознаят подробно с детайлите на всяка функция и обвързващите правни документи преди да я използват.

2.11. Използвайки Уеб сайта и конкретна услуга, закупувайки продукт, посетителят потвърждава, че е запознат със съответната услуга, условията и обвързващите правни документи.

2.12. В случай, че посетителят подава информация към Уеб сайта, посетителят декларира, че подадената информация е вярна и неподвеждаща. За подаването на невярна или подвеждаща информация, посетителят отговаря съгласно правилата на наказателния кодекс.

2.13. Дизайнът, структурата и съдържанието на Уеб сайта са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на Абрико 17.

2.14. Умбопо е търговска марка на Абрико 17 регистрирана в Патентно ведомство на Р България. Посетителят няма право да я възпроизвежда, копира или използва без предварително съгласие на Абрико 17. Нищо в настоящите Правила или Уеб сайта не следва да се третира като позволение за каквото и да е право за използване на търговската марка Умбопо. Възможно е партньор да получи позволение за ползване на марката само в писмен вид и при спазване на законовите процедури. Всички ползи от употребата на търговската марка Умбопо принадлежат изключително и само на Абрико 17.

2.15. Забранява се използването на Уеб сайта с незаконни, зловредни цели или по незаконен начин, чрез които включително, но не ограничено до, се извършват хакерски или други атаки срещу Уеб сайта или Абрико 17, се застрашава нормалното използване или функциониране на Уеб сайта, се нарушават механизмите за сигурност на Уеб сайта, се достъпва до непублична и необявена информация на Уеб сайта или по всякакъв друг начин се заобикаля, изкривява или спира нормалното функциониране на Уеб сайта.

Заключителни разпоредби

3.1. Абрико 17 може да променя периодично Правилата без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването й. Посетителите се задължават периодично да проверяват за промени в Правилата, тъй като те са обвързващи за тях.

3.2. Абрико 17 може да променя периодично Уеб сайтът без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването извършването й, освен ако закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на Абрико 17, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

3.3. В определени случаи Абрико 17 може да ограничи или спре достъпа до Уеб сайта.

3.4. В случай, че посетителят е създал профил в Уеб сайта, по отношение на своите данни за достъп (потребителски име, парола и др.) той разбира и приема, че:

4.i. е отговорен за съхраняването на поверителността на данните за достъп и няма да ги разкрива на трети лица;

4.ii. всички действия извършени чрез профила ще бъдат третирани сякаш са извършени от съответния посетител, както е идентифициран в данните за профила;

4.iii. незабавно ще уведоми Абрико 17, ако установи загуба, кражба или разкриване пред трети лица или друго неразрешено ползване на данните за достъп.

3.5. Когато в Уеб сайтът се правят препратки към други интернет страници или услуги предоставяни от трети лица, съответните препратки се правят единствено с информативна цел и не следва да се тълкуват като гаранция или препоръка на Абрико 17 за тази информация или услуга. Абрико 17 няма достъп и не може да контролира информацията или услугите предоставяни от трети лица.

3.6. Когато в Уеб сайтът се визуализира информация или материали предоставени от посетители следва да се приеме, че тази информация или материали не са проверявани или одобрени от Абрико 17 и не представляват позицията на Абрико 17.

3.7. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Правила, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.